เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
44   คน
สถิติทั้งหมด
92092   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประกาศทั้งหมด

ค้นหาจาก :
08/01/2564 : โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดด้านทิศตะวันตก หมู่ ๑) 47
04/01/2564 : โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านครูใหม่ ถึง วัดป่าบึงถุงเทียว บ้านโคกสูง หมู่ 17) 43
23/12/2563 : โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านห้วยไผ่ ถึง คลองชลประทาน หมู่ ๑) 41
30/12/2563 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มโรงเรียนปากทาง ถึง ห้องแถว (ช่างต้า) หมู่ ๑๗) 56
01/12/2563 : โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) 60
15/12/2563 : ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ชุมชนกุดน้ำในส้อย หมู่ 10 สายรอบหนองบุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 49
15/12/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนหนองโน หมู่ 11 สายบ้านหนองโน-โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ (ฝั่งด้านทิศเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding) 53
15/12/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักพร้อมฝา ค.ส.ล. ชุมชนโคกสูง หมู่ 9 สายข้างวัดโดนสระบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 56
05/11/2563 : โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบหมู่บ้าน ถึง สายบ้านครูวรรธนา สาริพันธ์ ถึงบ้านนางราตรี โสใหญ่ หมู่ 17) 63
04/11/2563 : โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกบ้านผู้ใหญ่แนน ถึง คลองชลประทาน หมู่ 10) 64
05/11/2563 : ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปี 2564 40
02/11/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 85
30/10/2563 : โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านด้วง หมู่ 6 สายจากบ้านนางวันดี ประกอบกิจ - บ้านนางรัศมี สุทธาธิวงษ์ 48
28/10/2563 : โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 56
16/10/2563 : โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ 3 39
31/07/2563 : โครงการวางท่อระบายน้ำ โดยออกแบบเป็นร่องระบายน้ำแบบไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) สายรอบหมู่บ้าน - โรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 63
23/07/2563 : จ้างออกแบบโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 83
17/06/2563 : โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ชุมชนหินกอง หมู่ 5 สายรอบหมู่บ้าน (ด้านทิศตะวันออก) 83
14/05/2563 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ 12 สายโรงสีชุมชน - โคกทวีจักร 232
13/05/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสือเต้น ขนาดไม่เกิน 50 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 103
05/05/2563 : โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ชุมชนด้วง หมู่ 6 สายจากบ้านนายถนอม ดวงพรม - บ้านนางลุน จันทร์นุ่ม 161
29/04/2563 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ 14 สายแยกสถานีรถไฟห้วยเสียว-บ้านโคกสูง 97
28/04/2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสือเต้น ขนาดไม่เกิน 50 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 109
30/03/2563 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธี E-bidding 144
30/03/2563 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสือเต้น ขนาดไม่เกิน 50 คน โดยวิธี E-bidding 78
30/03/2563 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ 10 โดยวิธี E-bidding 92
30/03/2563 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักพร้อมฝา คสล. ชุมชนโคกสูง ม.9 โดยวิธี E-bidding 60
30/03/2563 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจล คสล. ชุมชนหนองโน ม.11 โดยวิธี E-bidding 65
17/03/2563 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมุ่ 16 สายรอบหมู่บ้าน-คำเม็ก 105
17/03/2563 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมุ่ 16 สายรอบหมู่บ้าน-หนองสวนสวรรค์ 67
19/02/2563 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนด้วง หมู่ 6 108
14/02/2563 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองหญ้ารังกา หมู่ 7 สายไปวัดป่าเทพสถิตปุญญาวราราม 76
24/01/2563 : โครงการก่อสร้างป้ายเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 77
17/01/2563 : โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ชุมชนโคกสูง หมู่ 17 สายจากถนนโคกสูง ห้วยไผ่ - คลองชลประทาน 86
03/01/2563 : โครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ 5 98
03/01/2563 : โครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ 1 87
20/11/2562 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรชุมชนด้วง หมู่ 6 สายจากถนนคสล.รอบหมู่บ้าน-สวนยาง 88
20/11/2562 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ 10 สาย8คลองส่งน้ำชลประทาน-หนองบุ่ง 88
20/11/2562 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ 10 สายข้างโรงงานน้ำตาล-วัดป่าวังหินเหิบ 112
19/11/2562 : โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่ 12 สายสามแยกโคกทวีจักร-ตำมืดกลาง 113
20/09/2562 : ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 6 สาย ดังนี้ 1) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายโสกจึ่งปึ่ง บ้านหนองหารจาง แยกไปหนองซองแมว ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 3 2) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายจากถนน คสล.จากบ้านหินกองน้อยไปบ้านด้วง-ดอน ด้วง ชุมชน 142
13/09/2562 : งานซ่อมแซม จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 2) ฝารางระบายน้ำ ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ 10 3) ฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักบริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 4) ซ่อมแซมป้ายทางเข้าหมู่บ้าน ชุมชนหนองโน หมู่ที่ 11 112
07/08/2562 : โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนด้วง หมู่ที่ 6 106
26/07/2562 : โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางฝาตะแกรงเหล็กสายสี่แยกศาลากลางบ้าน-วัดหนองหารจาง หมู่ที่ 8 98
06/08/2562 : โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ 10 สายจากสามแยกไปวัดศรีปทุมวนาราม-คลองชลประทาน 123
06/08/2562 : โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร คสล.ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนายอภิลักษณ์ เอมโคก-บ้านนายเวียง วันปลั่ง 125
31/07/2562 : โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ 9 109
26/07/2562 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนด้วง หมู่ที่ 6 119
15/07/2562 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ 17 123
12/07/2562 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ 14 133


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2