เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
 • ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
 • ประกาศ / คำสั่ง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กฎหมายเลือกตั้ง
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 • อำนาจหน้าที่
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • การบริหารงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • คำสั่งแบ่งแยกหน้าที่
 • คำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจ
 • แผนตรวจสอบภายใน
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 • นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 • คะแนนผลการตรวจ LPA
 • คะแนนผลการตรวจ ITA
 • การให้บริการ
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ
 • รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • การบริหารเงินงบประมาณ
 • แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การโอนและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 • เทศบัญญัติ เรื่องอื่นๆ
 • รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
 • สรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ รายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ข้อบังคับเทศบาล ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
 • ประกาศคุณธรรม จริยธรรมพนักงาน
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แผนอัตรากำลัง
 • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริต
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขฯ
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • จดหมายข่าว
 • การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
 • ประเภทและปริมาณขยะรีไซเคิล
 • สภาพอากาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
 • คำถามที่พบบ่อย
 • รายงานสิ่งแวดล้อมของโรงงานในพื้นที่
 • บริษัทไทยดริ้งค์ (ขอนแก่น) จำกัด
 • บจก. เคเคอุตสาหกรรมกรวด-ทราย
 • บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น
 • บริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
 • บริษัทมอนเดลีซ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • บริษัทแก่นขวัญ จำกัด
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 • สัญญาอื่นๆ
 • เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
 • ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • ค้นหาแบบฟอร์มเอกสาร
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  38   คน
  สถิติทั้งหมด
  83565   คน
  เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

  ข่าวประกาศทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  08/01/2564 : โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดด้านทิศตะวันตก หมู่ ๑) 12
  04/01/2564 : โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านครูใหม่ ถึง วัดป่าบึงถุงเทียว บ้านโคกสูง หมู่ 17) 9
  23/12/2563 : โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านห้วยไผ่ ถึง คลองชลประทาน หมู่ ๑) 11
  30/12/2563 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มโรงเรียนปากทาง ถึง ห้องแถว (ช่างต้า) หมู่ ๑๗) 5
  01/12/2563 : โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) 16
  15/12/2563 : ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ชุมชนกุดน้ำในส้อย หมู่ 10 สายรอบหนองบุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23
  15/12/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนหนองโน หมู่ 11 สายบ้านหนองโน-โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ (ฝั่งด้านทิศเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding) 13
  15/12/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักพร้อมฝา ค.ส.ล. ชุมชนโคกสูง หมู่ 9 สายข้างวัดโดนสระบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23
  05/11/2563 : โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบหมู่บ้าน ถึง สายบ้านครูวรรธนา สาริพันธ์ ถึงบ้านนางราตรี โสใหญ่ หมู่ 17) 18
  04/11/2563 : โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกบ้านผู้ใหญ่แนน ถึง คลองชลประทาน หมู่ 10) 18
  05/11/2563 : ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปี 2564 23
  02/11/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 50
  30/10/2563 : โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านด้วง หมู่ 6 สายจากบ้านนางวันดี ประกอบกิจ - บ้านนางรัศมี สุทธาธิวงษ์ 30
  28/10/2563 : โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 34
  16/10/2563 : โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ 3 22
  31/07/2563 : โครงการวางท่อระบายน้ำ โดยออกแบบเป็นร่องระบายน้ำแบบไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) สายรอบหมู่บ้าน - โรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 48
  23/07/2563 : จ้างออกแบบโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 67
  17/06/2563 : โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ชุมชนหินกอง หมู่ 5 สายรอบหมู่บ้าน (ด้านทิศตะวันออก) 67
  14/05/2563 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ 12 สายโรงสีชุมชน - โคกทวีจักร 214
  13/05/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสือเต้น ขนาดไม่เกิน 50 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 83
  05/05/2563 : โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ชุมชนด้วง หมู่ 6 สายจากบ้านนายถนอม ดวงพรม - บ้านนางลุน จันทร์นุ่ม 140
  29/04/2563 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ 14 สายแยกสถานีรถไฟห้วยเสียว-บ้านโคกสูง 79
  28/04/2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสือเต้น ขนาดไม่เกิน 50 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 92
  30/03/2563 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธี E-bidding 115
  30/03/2563 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสือเต้น ขนาดไม่เกิน 50 คน โดยวิธี E-bidding 61
  30/03/2563 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ 10 โดยวิธี E-bidding 72
  30/03/2563 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักพร้อมฝา คสล. ชุมชนโคกสูง ม.9 โดยวิธี E-bidding 43
  30/03/2563 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจล คสล. ชุมชนหนองโน ม.11 โดยวิธี E-bidding 48
  17/03/2563 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมุ่ 16 สายรอบหมู่บ้าน-คำเม็ก 86
  17/03/2563 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมุ่ 16 สายรอบหมู่บ้าน-หนองสวนสวรรค์ 51
  19/02/2563 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนด้วง หมู่ 6 88
  14/02/2563 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองหญ้ารังกา หมู่ 7 สายไปวัดป่าเทพสถิตปุญญาวราราม 58
  24/01/2563 : โครงการก่อสร้างป้ายเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 61
  17/01/2563 : โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ชุมชนโคกสูง หมู่ 17 สายจากถนนโคกสูง ห้วยไผ่ - คลองชลประทาน 71
  03/01/2563 : โครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ 5 77
  03/01/2563 : โครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยไผ่ หมู่ 1 72
  20/11/2562 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรชุมชนด้วง หมู่ 6 สายจากถนนคสล.รอบหมู่บ้าน-สวนยาง 70
  20/11/2562 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ 10 สาย8คลองส่งน้ำชลประทาน-หนองบุ่ง 71
  20/11/2562 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ 10 สายข้างโรงงานน้ำตาล-วัดป่าวังหินเหิบ 95
  19/11/2562 : โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่ 12 สายสามแยกโคกทวีจักร-ตำมืดกลาง 93
  20/09/2562 : ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 6 สาย ดังนี้ 1) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายโสกจึ่งปึ่ง บ้านหนองหารจาง แยกไปหนองซองแมว ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 3 2) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายจากถนน คสล.จากบ้านหินกองน้อยไปบ้านด้วง-ดอน ด้วง ชุมชน 125
  13/09/2562 : งานซ่อมแซม จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 2) ฝารางระบายน้ำ ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ 10 3) ฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักบริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง 4) ซ่อมแซมป้ายทางเข้าหมู่บ้าน ชุมชนหนองโน หมู่ที่ 11 93
  07/08/2562 : โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนด้วง หมู่ที่ 6 91
  26/07/2562 : โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางฝาตะแกรงเหล็กสายสี่แยกศาลากลางบ้าน-วัดหนองหารจาง หมู่ที่ 8 79
  06/08/2562 : โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ 10 สายจากสามแยกไปวัดศรีปทุมวนาราม-คลองชลประทาน 105
  06/08/2562 : โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร คสล.ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนายอภิลักษณ์ เอมโคก-บ้านนายเวียง วันปลั่ง 109
  31/07/2562 : โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ 9 94
  26/07/2562 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนด้วง หมู่ที่ 6 99
  15/07/2562 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ 17 106
  12/07/2562 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคำมืดใต้ หมู่ที่ 14 114


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
  1 2