เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
 • ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
 • ประกาศ / คำสั่ง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กฎหมายเลือกตั้ง
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 • อำนาจหน้าที่
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • การบริหารงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • คำสั่งแบ่งแยกหน้าที่
 • คำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจ
 • แผนตรวจสอบภายใน
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 • นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 • คะแนนผลการตรวจ LPA
 • คะแนนผลการตรวจ ITA
 • การให้บริการ
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ
 • รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • การบริหารเงินงบประมาณ
 • แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การโอนและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 • เทศบัญญัติ เรื่องอื่นๆ
 • รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
 • สรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ รายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ข้อบังคับเทศบาล ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
 • ประกาศคุณธรรม จริยธรรมพนักงาน
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แผนอัตรากำลัง
 • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริต
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขฯ
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • จดหมายข่าว
 • การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
 • ประเภทและปริมาณขยะรีไซเคิล
 • สภาพอากาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
 • คำถามที่พบบ่อย
 • รายงานสิ่งแวดล้อมของโรงงานในพื้นที่
 • บริษัทไทยดริ้งค์ (ขอนแก่น) จำกัด
 • บจก. เคเคอุตสาหกรรมกรวด-ทราย
 • บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น
 • บริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
 • บริษัทมอนเดลีซ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • บริษัทแก่นขวัญ จำกัด
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 • สัญญาอื่นๆ
 • เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
 • ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • ค้นหาแบบฟอร์มเอกสาร
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  37   คน
  สถิติทั้งหมด
  83564   คน
  เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

  เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

  หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
  แจ้งเหตุอัคคีภัย เทศบาลตำบลลำน้ำพอง    283.97k
  สายด่วนกู้ชีพ ทต.ลำน้ำพอง 090-3549609    671.24k
  สายด่วนกู้ภัย ทต.ลำน้ำพอง 043-441907    99.99k
  การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น    352.41k
  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ    338.63k
  การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น    367.02k
  การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น    333.19k
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย แนวทางการช่วยเหลือประชาชน    243.85k
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน 2560    73.43k
  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ในการช่วยเหลือประชาชน    178.81k
  1. การรับชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน    117.47k
  2. การรับชำระภาษีป้าย    118.65k
  3. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท.    116.14k
  4. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ในสถานศึกษาสังกัด อปท.    113.56k
  5. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ    235.95k
  6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ ๑ ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต    256.49k
  7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ ๒ ขั้นตอนออกไบอนุญาต    126.02k
  8. การต่ออายุไปอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน    122.33k
  9. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน    122.75k
  10. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ ๑ ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต    140.67k
  11. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร    110.52k
  12. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายออกตามมาตรา ๓๒    118.63k
  13. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน    112.02k
  14. การขออนุมัติก่อสร้างตามมาตรา ๒๑    144.25k
  15. การอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร    123.4k
  16. การอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออก ของรถ เพื่อการอื่น ตามมาตรา ๓๔    123.73k
  17. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑    144.04k
  18. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา ๓๓    118.51k
  19. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒    129.21k
  20. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ    144.04k
  21. การแจ้งขุดดิน    120.9k
  22. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ    123.82k
  23. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ    146.03k
  24. การแจ้งถมดิน    120.54k
  25. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ    124.47k
  26. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ ๒    135.62k
  27. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ    118.85k
  28. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    118.09k
  29. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    120.7k
  30. การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)    131.13k


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
  1 2