เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
472   คน
สถิติทั้งหมด
315103   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แจ้งเหตุอัคคีภัย เทศบาลตำบลลำน้ำพอง    1.24M
สายด่วนกู้ชีพ ทต.ลำน้ำพอง 090-3549609    671.24k
สายด่วนกู้ภัย ทต.ลำน้ำพอง 043-441907    1.24M
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น    352.41k
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ    338.63k
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น    367.02k
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น    333.19k
หนังสือกระทรวงมหาดไทย แนวทางการช่วยเหลือประชาชน    243.85k
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน 2560    73.43k
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ในการช่วยเหลือประชาชน    178.81k
1. การรับชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน    117.47k
2. การรับชำระภาษีป้าย    118.65k
3. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท.    116.14k
4. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ในสถานศึกษาสังกัด อปท.    113.56k
5. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ    235.95k
6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ ๑ ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต    256.49k
7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ ๒ ขั้นตอนออกไบอนุญาต    126.02k
8. การต่ออายุไปอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน    122.33k
9. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน    122.75k
10. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ ๑ ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต    140.67k
11. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร    110.52k
12. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายออกตามมาตรา ๓๒    118.63k
13. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน    112.02k
14. การขออนุมัติก่อสร้างตามมาตรา ๒๑    144.25k
15. การอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร    123.4k
16. การอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออก ของรถ เพื่อการอื่น ตามมาตรา ๓๔    123.73k
17. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑    144.04k
18. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา ๓๓    118.51k
19. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒    129.21k
20. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ    144.04k
21. การแจ้งขุดดิน    120.9k
22. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ    123.82k
23. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ    146.03k
24. การแจ้งถมดิน    120.54k
25. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ    124.47k
26. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ ๒    135.62k
27. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ    118.85k
28. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    118.09k
29. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    120.7k
30. การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)    131.13k


หน้าที่ 1ทั้งหมด2
1 2