เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
 • ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
 • ประกาศ / คำสั่ง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กฎหมายเลือกตั้ง
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 • อำนาจหน้าที่
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • การบริหารงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • คำสั่งแบ่งแยกหน้าที่
 • คำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจ
 • แผนตรวจสอบภายใน
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 • นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 • คะแนนผลการตรวจ LPA
 • คะแนนผลการตรวจ ITA
 • การให้บริการ
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ
 • รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • การบริหารเงินงบประมาณ
 • แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การโอนและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 • เทศบัญญัติ เรื่องอื่นๆ
 • รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
 • สรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ รายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ข้อบังคับเทศบาล ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
 • ประกาศคุณธรรม จริยธรรมพนักงาน
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แผนอัตรากำลัง
 • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริต
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขฯ
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • จดหมายข่าว
 • การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
 • ประเภทและปริมาณขยะรีไซเคิล
 • สภาพอากาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
 • คำถามที่พบบ่อย
 • รายงานสิ่งแวดล้อมของโรงงานในพื้นที่
 • บริษัทไทยดริ้งค์ (ขอนแก่น) จำกัด
 • บจก. เคเคอุตสาหกรรมกรวด-ทราย
 • บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น
 • บริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
 • บริษัทมอนเดลีซ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • บริษัทแก่นขวัญ จำกัด
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 • สัญญาอื่นๆ
 • เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
 • ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • ค้นหาแบบฟอร์มเอกสาร
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  38   คน
  สถิติทั้งหมด
  83565   คน
  เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

  รูปภาพทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ครั้งแรก
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ครั้งแรก
   10   4
  รับการตรวจประเมินเชิงลึก ในพื้นที่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รับการตรวจประเมินเชิงลึก ในพื้นที่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   8   7
  พิธีรดน้ำขอพรนายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย
  พิธีรดน้ำขอพรนายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย
   14   11
  ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนเทศบาลตำบลลำน้ำพองบ้านห้วยเสือเต้น และจุดตรวจบ้านโคกสูง ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
  ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนเทศบาลตำบลลำน้ำพองบ้านห้วยเสือเต้น และจุดตรวจบ้านโคกสูง ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
   12   8
  มอบงบประมาณพร้อมสิ่งของสนับสนุนโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ชาวหนองหารจาง
  มอบงบประมาณพร้อมสิ่งของสนับสนุนโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ชาวหนองหารจาง
   2   5
  รับมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดมือ ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19)
  รับมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดมือ ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19)
   2   9
  ต้อนรับผู้แทนบริษัทเคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่
  ต้อนรับผู้แทนบริษัทเคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่
   2   3
  ประชุมหารือข้อราชการ พร้อมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน 2564
  ประชุมหารือข้อราชการ พร้อมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน 2564
   14   7
  รับมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัทมอนเดลีซ (ประเทศไทย) โดยร่วมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการจุดตรวจบริการประชาชนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
  รับมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัทมอนเดลีซ (ประเทศไทย) โดยร่วมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการจุดตรวจบริการประชาชนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
   4   6
   โรงไฟฟ้าน้ำพองร่วมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการจุดตรวจบริการประชาชนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564
  โรงไฟฟ้าน้ำพองร่วมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการจุดตรวจบริการประชาชนเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564
   4   11
  โครงการวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
  โครงการวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
   12   7
  อบรมโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร (สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร)
  อบรมโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร (สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร)
   12   6
  พิธ๊ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี 2564
  พิธ๊ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี 2564
   12   10
  ตรวจรับเอกสารการเลือกตั้งพร้อมอุปกรณ์การเลือกตั้งจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 14 หน่วย
  ตรวจรับเอกสารการเลือกตั้งพร้อมอุปกรณ์การเลือกตั้งจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 14 หน่วย
   11   10
  ตรวจความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
  ตรวจความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
   11   10
  ต้อนรับและสรุปผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งต่อนายอำเภอน้ำพอง
  ต้อนรับและสรุปผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งต่อนายอำเภอน้ำพอง
   9   10
  การส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้ง พร้อมด้วยบัตรเลือกตั้ง
  การส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้ง พร้อมด้วยบัตรเลือกตั้ง
   13   14
  ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมการรับมอบ-ส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้ง
  ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมการรับมอบ-ส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้ง
   11   10
  กิจกรรมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง รุ่นที่ 2 (กรรมการประจำหน่วย เขตเลือกตั้งที่ 2)
  กิจกรรมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง รุ่นที่ 2 (กรรมการประจำหน่วย เขตเลือกตั้งที่ 2)
   12   9
  กิจกรรมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง รุ่นที่ 1 (กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1)
  กิจกรรมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง รุ่นที่ 1 (กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1)
   12   11
  กิจกรรมเดินรณรงค์ "เลือกตั้งเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ร่วมกันใช้สิทธิ สุจริตโปร่งใส " บ้านห้วยไผ่ บ้านหนองโน
  กิจกรรมเดินรณรงค์ "เลือกตั้งเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ร่วมกันใช้สิทธิ สุจริตโปร่งใส " บ้านห้วยไผ่ บ้านหนองโน
   12   6
  กิจกรรมเดินรณรงค์ "เลือกตั้งเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ร่วมกันใช้สิทธิ สุจริตโปร่งใส "
  กิจกรรมเดินรณรงค์ "เลือกตั้งเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ร่วมกันใช้สิทธิ สุจริตโปร่งใส "
   14   8
  ประชุมหารือข้อราชการ พร้อมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2564
  ประชุมหารือข้อราชการ พร้อมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2564
   12   3
  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
   8   14
  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกแด่นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง
  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกแด่นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง
   5   4
  ต้อนรับคณะผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น
  ต้อนรับคณะผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น
   9   8
  ตรวจการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ณ บริษัทไทยดริ้งค์จำกัดและบริษัทเคเคอุตสาหกรรมกรวดทรายจำกัด
  ตรวจการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ณ บริษัทไทยดริ้งค์จำกัดและบริษัทเคเคอุตสาหกรรมกรวดทรายจำกัด
   15   2


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด12
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>