เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
114   คน
สถิติทั้งหมด
360141   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    9
ประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
    8
ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในโรงเรียนผู้สูงอายุ (กิจกรรมอบรมการสร้างสุขภาพจิตที่ดี มีพลังให้กับผู้สูงอายุ)
ฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในโรงเรียนผู้สูงอายุ (กิจกรรมอบรมการสร้างสุขภาพจิตที่ดี มีพลังให้กับผู้สูงอายุ)
    8
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นพื้นที่เทศบาลตำบลลำน้ำพอง ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นพื้นที่เทศบาลตำบลลำน้ำพอง ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
    8
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
    7
ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
    8
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
    7
 Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส. ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส. ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
    6
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ เพื่อขับเคลื่อนธนาคารขยะ(Recyclable Waste Bank) ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น(Kick-Off)
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ เพื่อขับเคลื่อนธนาคารขยะ(Recyclable Waste Bank) ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น(Kick-Off)
    9
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนธนาคารขยะ(Recyclable Waste Bank) ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เป้าหมายจังหวัดพิษณุโลก เมืองใช้ประโยชน์จากขยะ (Phitsanulok, the City of Recycling) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนธนาคารขยะ(Recyclable Waste Bank) ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เป้าหมายจังหวัดพิษณุโลก เมืองใช้ประโยชน์จากขยะ (Phitsanulok, the City of Recycling) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
    6
ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
    9
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
    7
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗
    8
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อทองยุทธ สุโพธิ์ชัย
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อทองยุทธ สุโพธิ์ชัย
    8
ร่วมกิจกรรม และมอบของขวัญปีใหม่ ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ร่วมกิจกรรม และมอบของขวัญปีใหม่ ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
    7
มอบขนมให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
มอบขนมให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
    8
ประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
    9
ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
    9
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๒ (ไตรมาส ๒) ประจำปี ๒๕๖๗
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๒ (ไตรมาส ๒) ประจำปี ๒๕๖๗
    2
ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ(Recyclable Waste Bank)
ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ(Recyclable Waste Bank)
    2
กิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
กิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
    2
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ และการประชุมเตรียมการร่วมงาน ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ๑๑๗ ปี ของดีน้ำพอง ประจำปี ๒๕๖๗
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ และการประชุมเตรียมการร่วมงาน ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ๑๑๗ ปี ของดีน้ำพอง ประจำปี ๒๕๖๗
    2
มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
    2
โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส. ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส. ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
    2
พิธีสวดอภิธรรม คุณแม่ บุญเลิศ เพชรเวียง
พิธีสวดอภิธรรม คุณแม่ บุญเลิศ เพชรเวียง
    2
พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่สุข ศรีกุล
พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่สุข ศรีกุล
    2
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๖
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๖
    2


หน้าที่ 1ทั้งหมด32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>