เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
80   คน
สถิติทั้งหมด
131233   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
17/05/2565 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน พฤษภาคม 2565
18/04/2565 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน เมษายน 2565
24/03/2565 : จังหวัดขอนแก่นขอสนับสนุนให้พื้นที่ ต.ม่วงหวาน ต.กุดน้ำใส ต.น้ำพอง ทต.ลำน้ำพอง อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างสมบูรณ์ ภายในปี 2569
14/03/2565 : ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จะนวน 1 อัตรา
17/03/2565 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน มีนาคม 2565
14/03/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม
16/02/2565 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
21/01/2565 : ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)
11/01/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง แผนการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2)
12/01/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
12/01/2565 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน มกราคม 2565
10/01/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติ กรณีการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
16/12/2564 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน ธันวาคม 2564
15/11/2564 : ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ (กองช่าง)
17/11/2564 : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
01/10/2563 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
19/11/2564 : ตารางรับฝากขยะรีไชเคิลประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
19/11/2564 : การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
02/11/2564 : สรุปผลการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านกุดน้ำใสน้อย เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอน้ำพอง
08/11/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด6
1 2 3 4 5 6 >>