เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
303   คน
สถิติทั้งหมด
243947   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ชื่อ - นามสกุล :
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
เบอร์ติดต่อ : 089-8630829
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางนัชชา เพ็งพักตร์
ตำแหน่ง :
รองปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
เบอร์ติดต่อ : 081-4968602
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางเกศรินทร์ ราชนาวี
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 087-2662264
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางปิยฉัตร รัตนชัย
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ : 061-0289685
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายกิตติพงษ์ เคนหล้า
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ : 096-7092919
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางยุพิน ศรีคันธะรัก
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 080-4003319
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธวัช มาศรี
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ : 099-0298654
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอรอาภา ทองใสย์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 098-6652248
อีเมล์ : Orthai_2011@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางเกศรินทร์ ราชนาวี
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 087-2262264
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางราตรี โสใหญ่
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนาตยา มูลศักดิ์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอกสันติ แก้วมูลตรี
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเฉลียว หารโย
ตำแหน่ง :
นิติกรชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางพิกุล สุโคตร
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุภาพร แก้วหาญ
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
-ว่าง-
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายโสมนัส ปัชชามูล
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางกรรณิกา แสนบุตร
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายรุ่งพงศ์ ประโคนสิน
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกชกร วงษ์พระลับ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวคุณิตา วรรณเสน
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางวิมล บุตนุ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววริศรา แสนพูวา
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางอรนิภา บุตนุ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ช่วยราชการ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายชัยวิชิต ไทยวังชัย
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธนศักดิ์ ไชยโพธิ์คำ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายศรีเจริญ นันโมง
ตำแหน่ง :
พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายกฤษณะ อันทะปัญญา
ตำแหน่ง :
พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเวชยันต์ ฝักบัว
ตำแหน่ง :
พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายมงคล เฒ่าบุตรศรี
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
หน้าที่ 1ทั้งหมด5 1 2 3 4 5 >>