เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
80   คน
สถิติทั้งหมด
131233   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

17/05/2022 : ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้งระบบใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/05/2022 : จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2022 : ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/04/2022 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/04/2022 : ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2022 : จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2022 : ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน 13 ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/04/2022 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2022 : จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการ สงกรานต์สุขใจ เมือบ้านปลอดภัย ห่างไกลโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2022 : โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน 13 ชุมชน
07/04/2022 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม (แบบถ้วย) โครงการประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/04/2022 : ซื้อวัสดุค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานโครงการประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ (น้ำอบ น้ำหอม,ผ้าเช็ดตัว,ขันน้ำอลูมิเนียมลายไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (สายบ้านหนองหญ้ารังกา ถึง ห้วยตับเต่า หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/03/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนรอบหมู่บ้าน ถึง ถนนสายโคกหัวภู (หนองแปน) หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/03/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.(สายแยกกลางบ้าน ถึง ถนนมิตรภาพ หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/03/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนรอบหมู่บ้าน ถึง บ้านแม่ปราณี โสภามา หมู่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/03/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล.(สายสี่แยกวัดศิลารัตนาราม ถึง บ้านหินกองน้อย หมู่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/03/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโคกสูง ถึง สถานีรถไฟห้วยเสียวหมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/03/2022 : จ้างเหมาจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2022 : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2022 : จ้างจ้างตรวจสภาพรถยนต์ (ทะเบียน ขข 3528 ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2022 : จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เลขครุภัณฑ์ 416-53-0041) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2022 : จ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายชุมชนห้วยเสือเต้น ถึง ชุมชนหนองหารจาง หมู่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายห้วยคำมืด ถึง คำมืดกลาง หมู่ 12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2022 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2022 : ซื้อส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2022 : จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2022 : จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2022 : จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-62-00921 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2022 : ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ ทะเบียน ขง 4470 ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2022 : ซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง โดยวิธีคัดเลือก
10/02/2022 : จ้างเหมาซ่อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร(สายหัวสะพานเลียบลำห้วยเสือเต้น ถึง หนองหัวลิง หมู่ 16) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตกบ้านด้วง หมู่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร คสล. (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก หมู่ 14) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2022 : จ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโรงเรียนห้วยไผ่ หนองโน หมู่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2022 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/02/2022 : จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/02/2022 : ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2022 : จ้างเหมาโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/01/2022 : ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร(ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/01/2022 : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ)
11/01/2022 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงบรรจุมูลฝอยทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/01/2022 : ซื้อลวดสลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 มิลลิเมตร ยาว 60 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2021 : ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/12/2021 : ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2021 : วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ
21/12/2021 : จ้างเหมาซ่อมระบบหางตัดหญ้ารถฟาร์มแทรกเตอร์ฟอร์ด รุ่น 6610 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2021 : จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ขก.ถ.5004 จากสายแยกทางหลวงหมายเลข 2 ถึง สายบ้านหนองหารจาง หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก
16/12/2021 : ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2021 : จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/12/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากคลองชลประทาน ถึง หนองบุ่ง หมู่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/12/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ถึง สถานีรถไฟห้วยเสียว หมู่ 14) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/12/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (สายห้วยตับเต่านาพ่อสีบู หมู่11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2021 : จ้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล สายรอบบึงปากถุงเทียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2021 : จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ หมู่ที่ 9 - ห้วยจ่ารือ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2021 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2021 : จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดวัชพืชน้ำในบึงปากถุงเทียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2021 : โครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณและระบบกระจายเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้งระบบใช้งาน
01/11/2021 : จ้างจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด7
1 2 3 4 5 6 7 >>