เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์  พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
46   คน
สถิติทั้งหมด
92094   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

21/07/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2021 : จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์เเละป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2021 : จ้างเหมาติดตั้งวอลเปเปอร์ห้องนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/07/2021 : จ้างช่อมท่อส่งน้ำใยหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/07/2021 : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมบึงปากถุงเทียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2021 : จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2021 : จ้างซ่อมแชมถนน คสล. สายบ้านห้วยเสือเต้น-บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2021 : ซื้อค่าจัดซื้อผงเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2021 : ซื้อค่าจัดซื้อหัวฉีดนำ้ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2021 : ซื้อค่าตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนยางรถยนต์ของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/06/2021 : จ้างเหมาขุดร่องระบายน้ำ ชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/06/2021 : ซื้อจัดซื้อสารชีวภัณฑ์เอ็นไซม์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/06/2021 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/06/2021 : ซื้อวัสดุกีฬา ตามโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2021 : ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2021 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2021 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2021 : ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปโครงการธนาคารขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2021 : ซื้อค่าครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2021 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2021 : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุ (โทรทัศน์ แอล อี ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/06/2021 : โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (สายบ้านหนองหญ้ารังกา ถึง ห้วยตับเต่า หมู่ 7)
15/06/2021 : ซื้อแบตเตอรี่รถฟาร์มแทรกเตอร์ รุ่น 6610 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2021 : จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2021 : ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2021 : จ้างจ้างเหมาจัดทำข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 400 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2021 : ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2021 : ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ภายใต้กิจกรรมการรับเสด็จสมเด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2021 : จ้างจ้างเหมาซ่อมคอมเครื่องพิวเตอร์พกพา รหัส ๔๘๔-๖๐-๐๐๑๔ คอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๕๖-๐๐๕๐ และปริ้นเตอร์เลเซอร์ M๒๘๗๕FD รหัส ๔๘๒-๖๐-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2021 : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2021 : จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2021 : จ้างดำเนินการขุดลอกบ่อน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2021 : ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่องรสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ในโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2021 : จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ( ม่านปรับแสง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2021 : จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข 1204 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2021 : จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพองและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสือเต้นที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ค่าแบบพิมพ์เเละค่าขนส่ง (โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2021 : จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/04/2021 : ซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2021 : จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องปรับอากาศกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2021 : จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมระบบปรับอากาศส่วนควบรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน กอ 1103 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2021 : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันะ์รับสมัครนักเรียน แผ่นพับประชาสัมพันธ์และแบบฟอร์มใบสมัคร ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2021 : ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2021 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงบรรจุมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/04/2021 : ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2021 : จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2021 : จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 83-8156 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2021 : ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับปิดภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2021 : จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2021 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการดำเนินกิจกรรมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง (โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2021 : ซื้อวัสดุโครงการเลือกตั้งท้องถิ่น เพิ่มเติม (โครงการเบือกตั้งท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2021 : จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2021 : จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์รณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น เขต 2 (โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2021 : จ้างเหมารถเเห่ประชาสัมพันธ์รณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น เขต 1 (โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/03/2021 : จ้างเหมาจัดทำโครงป้ายไม้ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น (โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2021 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>