เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
 • ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
 • ประกาศ / คำสั่ง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กฎหมายเลือกตั้ง
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 • อำนาจหน้าที่
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • การบริหารงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • คำสั่งแบ่งแยกหน้าที่
 • คำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจ
 • แผนตรวจสอบภายใน
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 • นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 • คะแนนผลการตรวจ LPA
 • คะแนนผลการตรวจ ITA
 • การให้บริการ
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ
 • รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • การบริหารเงินงบประมาณ
 • แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การโอนและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 • เทศบัญญัติ เรื่องอื่นๆ
 • รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
 • สรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ รายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ข้อบังคับเทศบาล ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
 • ประกาศคุณธรรม จริยธรรมพนักงาน
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แผนอัตรากำลัง
 • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริต
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขฯ
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • จดหมายข่าว
 • การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
 • ประเภทและปริมาณขยะรีไซเคิล
 • สภาพอากาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
 • คำถามที่พบบ่อย
 • รายงานสิ่งแวดล้อมของโรงงานในพื้นที่
 • บริษัทไทยดริ้งค์ (ขอนแก่น) จำกัด
 • บจก. เคเคอุตสาหกรรมกรวด-ทราย
 • บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น
 • บริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
 • บริษัทมอนเดลีซ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • บริษัทแก่นขวัญ จำกัด
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 • สัญญาอื่นๆ
 • เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
 • ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • ค้นหาแบบฟอร์มเอกสาร
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  38   คน
  สถิติทั้งหมด
  83565   คน
  เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

  03/05/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ค่าแบบพิมพ์เเละค่าขนส่ง (โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/04/2021 : จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/04/2021 : ซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/04/2021 : จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องปรับอากาศกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/04/2021 : จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมระบบปรับอากาศส่วนควบรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน กอ 1103 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/04/2021 : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันะ์รับสมัครนักเรียน แผ่นพับประชาสัมพันธ์และแบบฟอร์มใบสมัคร ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/04/2021 : ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/04/2021 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงบรรจุมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/04/2021 : ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/04/2021 : จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31/03/2021 : จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 83-8156 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/03/2021 : ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับปิดภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/03/2021 : จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/03/2021 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการดำเนินกิจกรรมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง (โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/03/2021 : ซื้อวัสดุโครงการเลือกตั้งท้องถิ่น เพิ่มเติม (โครงการเบือกตั้งท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/03/2021 : จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12/03/2021 : จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์รณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น เขต 2 (โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12/03/2021 : จ้างเหมารถเเห่ประชาสัมพันธ์รณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่น เขต 1 (โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/03/2021 : จ้างเหมาจัดทำโครงป้ายไม้ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น (โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/01/2021 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21/01/2021 : จ้างเหมาซ่อมแซมประตูและหน้าต่างห้องเก็บของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/01/2021 : ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/12/2020 : ซื้อเลี่อยยนต์ จำนวน 1 เครือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21/12/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงานม่านปรับเเสง (มู่ลี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/12/2020 : จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  04/12/2020 : ซื้อแบตเตอรี่ 12 โวลล์ 120 แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02/12/2020 : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบหมู่บ้าน ถึง สายบ้านครูวรรธนา สาริพันธ์ ถึงบ้านนางราตรี โสใหญ่ หมู่ ๑๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/11/2020 : จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยสำหรับเดือน ธันวาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26/11/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักพร้อมฝา ค.ส.ล.ชุมชนโคกสูง หมู่ 9 สายข้างวัดโนนสระบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26/11/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ชุมชนหนองโน หมู่ 11 สายบ้านหนองโน-โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์(ฝั่งด้านทิศเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด9
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>