เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
 • ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
 • ประกาศ / คำสั่ง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กฎหมายเลือกตั้ง
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 • อำนาจหน้าที่
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • จดหมายข่าว
 • ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • การบริหารงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • คำสั่งแบ่งแยกหน้าที่
 • คำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจ
 • แผนตรวจสอบภายใน
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 • นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 • คะแนนผลการตรวจ LPA
 • คะแนนผลการตรวจ ITA
 • การให้บริการ
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ
 • รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • การบริหารเงินงบประมาณ
 • แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การโอนและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 • เทศบัญญัติ เรื่องอื่นๆ
 • รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
 • สรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ รายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ข้อบังคับเทศบาล ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
 • ประกาศคุณธรรม จริยธรรมพนักงาน
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แผนอัตรากำลัง
 • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริต
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขฯ
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • จดหมายข่าว
 • การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
 • ประเภทและปริมาณขยะรีไซเคิล
 • สภาพอากาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
 • คำถามที่พบบ่อย
 • รายงานสิ่งแวดล้อมของโรงงานในพื้นที่
 • บริษัทไทยดริ้งค์ (ขอนแก่น) จำกัด
 • บจก. เคเคอุตสาหกรรมกรวด-ทราย
 • บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น
 • บริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
 • บริษัทมอนเดลีซ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • บริษัทแก่นขวัญ จำกัด
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 • สัญญาอื่นๆ
 • เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
 • ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • ค้นหาแบบฟอร์มเอกสาร
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  6   คน
  สถิติวันนี้
  40   คน
  สถิติทั้งหมด
  88365   คน
  เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
  ภาพกิจกรรม ทต.ลำน้ำพอง
  [ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
  • รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส...
   รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส...
  • เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช...
   เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช...
  • การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของ...
   การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของ...
  • การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของ...
   การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของ...
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
   ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
  • กิจกรรมทำความสะอาด ณ ชุมชนหนองหารจาง
   กิจกรรมทำความสะอาด ณ ชุมชนหนองหารจาง
  • ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ของเทศบาลตำบ...
   ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ของเทศบาลตำบ...
  • พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่นางพัด ปาลสาร
   พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่นางพัด ปาลสาร
  • มอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดี
   มอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดี
  • ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ...
   ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ...
  • งานพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองมา สง่าเนตร
   งานพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองมา สง่าเนตร
  • กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด และปรับภูมิ...
   กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด และปรับภูมิ...
  • ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส โควิด-19
   ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส โควิด-19
  • งานฌาปนกิจศพ คุณแม่ใบ ศิริบุตร
   งานฌาปนกิจศพ คุณแม่ใบ ศิริบุตร
  • ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวั...
   ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวั...
  • โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึ...
   โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึ...
  • มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี กั...
   มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี กั...
  • ศึกษาดูงานตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรส...
   ศึกษาดูงานตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรส...
  นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
  นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
  ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
  โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดด้านทิศตะวันตก หมู่ ๑)
  ลงข่าว : 08/01/2564 โดย : กองช่าง 29
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านครูใหม่ ถึง วัดป่าบึงถุงเทียว บ้านโคกสูง หมู่ 17)
  ลงข่าว : 04/01/2564 โดย : กองช่าง 24
  โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านห้วยไผ่ ถึง คลองชลประทาน หมู่ ๑)
  ลงข่าว : 23/12/2563 โดย : กองช่าง 24
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มโรงเรียนปากทาง ถึง ห้องแถว (ช่างต้า) หมู่ ๑๗)
  ลงข่าว : 30/12/2563 โดย : กองช่าง 37
  โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)
  ลงข่าว : 01/12/2563 โดย : กองช่าง 39
  ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ชุมชนกุดน้ำในส้อย หมู่ 10 สายรอบหนองบุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ลงข่าว : 15/12/2563 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 37
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนหนองโน หมู่ 11 สายบ้านหนองโน-โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ (ฝั่งด้านทิศเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
  ลงข่าว : 15/12/2563 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 33
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักพร้อมฝา ค.ส.ล. ชุมชนโคกสูง หมู่ 9 สายข้างวัดโดนสระบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ลงข่าว : 15/12/2563 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 42
  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบหมู่บ้าน ถึง สายบ้านครูวรรธนา สาริพันธ์ ถึงบ้านนางราตรี โสใหญ่ หมู่ 17)
  ลงข่าว : 05/11/2563 โดย : กองช่าง 35
  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกบ้านผู้ใหญ่แนน ถึง คลองชลประทาน หมู่ 10)
  ลงข่าว : 04/11/2563 โดย : กองช่าง 41
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 (07/05/2564) 27
  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ (07/05/2564) 37
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ครั้งแรก (03/05/2564) 26
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 (25/12/2563) 23
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (09/09/2563) 57
  ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 (09/09/2563) 56
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (14/08/2563) 88
  ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 (14/08/2563) 73
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 (29/05/2563) 85
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่องรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) (28/05/2563) 91
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  10/06/2021 : ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/06/2021 : จ้างจ้างเหมาจัดทำข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 400 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/06/2021 : ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/06/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  07/06/2021 : จ้างจ้างเหมาซ่อมคอมเครื่องพิวเตอร์พกพา รหัส ๔๘๔-๖๐-๐๐๑๔ คอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๕๖-๐๐๕๐ และปริ้นเตอร์เลเซอร์ M๒๘๗๕FD รหัส ๔๘๒-๖๐-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01/06/2021 : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31/05/2021 : จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/05/2021 : จ้างดำเนินการขุดลอกบ่อน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25/05/2021 : ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่องรสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ในโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21/05/2021 : จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
  การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 11 มิ.ย. 64) ขก0023.3/ว14938
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ทั่วไป ( 11 มิ.ย. 64) ขก 0023.3/ว 495

  แจ้งเหตุอัคคีภัย เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
  สายด่วนกู้ชีพ ทต.ลำน้ำพอง 090-3549609
  สายด่วนกู้ภัย ทต.ลำน้ำพอง 043-441907
  การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
  การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
  การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย แนวทางการช่วยเหลือประชาชน
  กระดานข่าวทั่วไป
  ก่อนฉีดวัคซีนโควิด 19 ควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ( อ่าน 6 / ตอบ 0 )
      โดย : พยาบาลใหม่   เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2564 : 14:33   
  สุขภาพที่ดี ( อ่าน 6 / ตอบ 0 )
      โดย : สุขภาพดี   เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2564 : 12:01   
  "บริจาคเลือด" กับข้อดีต่อสุขภาพตัวเอง ( อ่าน 23 / ตอบ 0 )
      โดย : พยาบาลใหม่   เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564 : 11:11   
  7 ข้อปฏิบัติ ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ( อ่าน 15 / ตอบ 0 )
      โดย : สาระน่ารู้   เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564 : 11:09   
  ขอแนะนำอุปกรณ์สำนักงาน ถังขยะและซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โทร.089-2043733 ( อ่าน 44 / ตอบ 0 )
      โดย : อินเตอร์เฟรม   เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2563 : 16:13   
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
  การบริหารจัดการขยะต้นทาง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
  วัดป่าบึงถุงเทียว อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น
  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสื้อเต้น ตำบลนำ้พอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
  บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
  << มิถุนายน 2564 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30      

  ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  • สำนักงบประมาณ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • โยธาไทย
  • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  • กรมจัดหางาน
  • กรมสรรพากร
  • คลังข่าวมหาดไทย
  • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • กรมประชาสัมพันธ์
  • กระทรวงมหาดไทย
  • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ธ.ออมสิน
  • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • กรมทางหลวง
  • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
  • ศาลปกครอง
  • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
  • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • กระทรวงการคลัง
  • เครือข่ายจิตอาสา
  • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
  • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  • สำนักงบประมาณ
  • ธนาคารกรุงไทย
  • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • สถ.จ.ขอนแก่น
  • ธ.ธกส
  • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
  • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  • กรมบัญชีกลาง