เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
291   คน
สถิติทั้งหมด
277473   คน
เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรม ทต.ลำน้ำพอง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ป...
  โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ป...
 • โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนแล...
  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนแล...
 • โครงการเด็กเล็กเดินทางปลอดภัยเมื่อสวม...
  โครงการเด็กเล็กเดินทางปลอดภัยเมื่อสวม...
 • สวดอภิธรรม นายบุญมา มูลคำวัน สมาชิกสภ...
  สวดอภิธรรม นายบุญมา มูลคำวัน สมาชิกสภ...
 • ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริก...
  ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริก...
 • โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส....
  โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ ส....
 • ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ...
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ...
 • ต้อนรับคณะอาจารย์ตรวจประเมินหน่วยปฏิบ...
  ต้อนรับคณะอาจารย์ตรวจประเมินหน่วยปฏิบ...
 • โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนแล...
  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนแล...
 • โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภา...
  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภา...
 • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องม...
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องม...
 • โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตแล...
  โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตแล...
 • การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ และร่...
  การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ และร่...
 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ...
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ...
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกงพา...
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกงพา...
 • ประชุมเตรียมความพร้อม และปรึกษาการจัด...
  ประชุมเตรียมความพร้อม และปรึกษาการจัด...
 • โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนแล...
  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนแล...
 • โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนแล...
  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนแล...
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 05/09/2566 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 13
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินกองน้อย หมู่ที่ 5 (สายสามแยกปาร์ควิว-คลองชลประทาน)
ลงข่าว : 01/09/2566 โดย : กองช่าง 11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 3 (สายคุ้มแสงสว่าง - หนองซองแมว)
ลงข่าว : 01/09/2566 โดย : กองช่าง 9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ 17 (สายบ้านนายธนบดี – สนามกีฬา)
ลงข่าว : 23/08/2566 โดย : กองช่าง 8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคำมืดเหนือ หมู่ที่ 12 (สายสวนปาล์ม)
ลงข่าว : 23/08/2566 โดย : กองช่าง 11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองโน หมู่ที่ 11 (สายรอบหมู่บ้าน – หน้าสวนผู้ช่วยเนตร)
ลงข่าว : 23/08/2566 โดย : กองช่าง 11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโคกสูง หมู่ที่ 9 (สายดอนปู่ตา – นาแม่ฝ้าย)
ลงข่าว : 23/08/2566 โดย : กองช่าง 13
โครงการซ่อมแซมภายในอาคารของโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสือเต้น
ลงข่าว : 09/08/2566 โดย : กองการศึกษฯ 13
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบวัดป่าบึงปากถุงเทียว (ด้านทิศใต้)
ลงข่าว : 17/08/2566 โดย : กองช่าง 20
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Smart TV LCD Touch Screen ขนาด 86 นิ้ว)
ลงข่าว : 08/08/2566 โดย : กองการศึกษฯ 14
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ว่าด้วยการดำเนินการประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (10/09/2566) 6
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 (27/02/2566) 71
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) (27/02/2566) 67
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3) (27/12/2565) 73
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) (29/09/2565) 82
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) (29/09/2565) 79
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) (16/09/2565) 94
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) (25/08/2565) 67
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (15/08/2565) 82
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 (23/01/2566) 111
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
05/07/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน 3/4) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2023 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2023 : เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/06/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลลำน้ำพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/06/2023 : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/06/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๕๐๐๑๘ สายน้ำพอง-กระนวน ถึงชุมชนกุดน้ำใสน้อย หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดน้ำใสน้อย ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/06/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/06/2023 : จ้างเหมาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2023 : ซื้อ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2023 : จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ทั่วไป ( 22 ก.ย. 66 ) ขก 0023.1/ว 659
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการสำนักงาน ป.ป.ช. ทั่วไป ( 21 ก.ย. 66 ) ขก 0023.1/ว 651 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566
สรุปอุทาหรณืเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย ทั่วไป ( 21 ก.ย. 66 ) ขก 0023.1/ว 652 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566

แจ้งเหตุอัคคีภัย เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
สายด่วนกู้ชีพ ทต.ลำน้ำพอง 090-3549609
สายด่วนกู้ภัย ทต.ลำน้ำพอง 043-441907
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย แนวทางการช่วยเหลือประชาชน
กระดานข่าวทั่วไป
โครงการออกประชาคม ทำแผนพัฒนาเทศบาล ( อ่าน 101 / ตอบ 4 )
    โดย : mili  zz   เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2566 : 06:40    ตอบล่าสุด : mili  zz
เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ( อ่าน 78 / ตอบ 2 )
    โดย : พิมดาว  น่ารัก   เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2566 : 22:30    ตอบล่าสุด : พิมดาว  น่ารัก
ขอติดต่อเทศบาลการเก็บขยะ ( อ่าน 109 / ตอบ 2 )
    โดย : kai  tawan   เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2566 : 16:30    ตอบล่าสุด : kai  tawan
เลือกตั้ง 66 กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ 8 จังหวัด จำนวน ส.ส. เพิ่ม-ลด ( อ่าน 119 / ตอบ 0 )
    โดย : kk  np   เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2566 : 11:07   
เช็ก 70 พื้นที่ ค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งเกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบสุขภาพ ( อ่าน 106 / ตอบ 0 )
    โดย : kk  np   เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2566 : 11:00   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
การบริหารจัดการขยะ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
แนะนำเทศบาลตำบลลำน้ำพอง กับการป้องกันการทุจริต
โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ถุงเก็บทุกข์ สร้างสุขชุมชน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
วัดป่าบึงถุงเทียว อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสื้อเต้น ตำบลนำ้พอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
<< กันยายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ธ.ออมสิน
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • โยธาไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กรมสรรพากร
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงการคลัง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงบประมาณ
 • ธ.ธกส
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศาลปกครอง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมจัดหางาน
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กรมบัญชีกลาง