เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
https://www.lumnamphong.go.th
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง
บุคลากร
 • ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
 • ประกาศ / คำสั่ง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กฎหมายเลือกตั้ง
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 • อำนาจหน้าที่
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • การบริหารงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • คำสั่งแบ่งแยกหน้าที่
 • คำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจ
 • แผนตรวจสอบภายใน
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 • นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 • คะแนนผลการตรวจ LPA
 • คะแนนผลการตรวจ ITA
 • การให้บริการ
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ
 • รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • การบริหารเงินงบประมาณ
 • แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การโอนและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 • เทศบัญญัติ เรื่องอื่นๆ
 • รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
 • สรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ รายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ข้อบังคับเทศบาล ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
 • ประกาศคุณธรรม จริยธรรมพนักงาน
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แผนอัตรากำลัง
 • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริต
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขฯ
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • จดหมายข่าว
 • การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
 • ประเภทและปริมาณขยะรีไซเคิล
 • สภาพอากาศเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
 • คำถามที่พบบ่อย
 • รายงานสิ่งแวดล้อมของโรงงานในพื้นที่
 • บริษัทไทยดริ้งค์ (ขอนแก่น) จำกัด
 • บจก. เคเคอุตสาหกรรมกรวด-ทราย
 • บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น
 • บริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
 • บริษัทมอนเดลีซ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • บริษัทแก่นขวัญ จำกัด
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 • สัญญาอื่นๆ
 • เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
 • ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • ค้นหาแบบฟอร์มเอกสาร
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  37   คน
  สถิติทั้งหมด
  83564   คน
  เริ่มนับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
  ภาพกิจกรรม ทต.ลำน้ำพอง
  [ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
  • ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ครั้งแรก
   ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง ครั้งแรก
  • รับการตรวจประเมินเชิงลึก ในพื้นที่สำห...
   รับการตรวจประเมินเชิงลึก ในพื้นที่สำห...
  • พิธีรดน้ำขอพรนายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์ ...
   พิธีรดน้ำขอพรนายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์ ...
  • ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนเทศบาลต...
   ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนเทศบาลต...
  • มอบงบประมาณพร้อมสิ่งของสนับสนุนโครงกา...
   มอบงบประมาณพร้อมสิ่งของสนับสนุนโครงกา...
  • รับมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดมือ ป้องกันกา...
   รับมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดมือ ป้องกันกา...
  • ต้อนรับผู้แทนบริษัทเคเอสแอล กรีนอินโน...
   ต้อนรับผู้แทนบริษัทเคเอสแอล กรีนอินโน...
  • ประชุมหารือข้อราชการ พร้อมสรุปผลการปฏ...
   ประชุมหารือข้อราชการ พร้อมสรุปผลการปฏ...
  • รับมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัทมอนเดลีซ (ประ...
   รับมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัทมอนเดลีซ (ประ...
  • โรงไฟฟ้าน้ำพองร่วมสนับสนุนกิจกรรมในโ...
   โรงไฟฟ้าน้ำพองร่วมสนับสนุนกิจกรรมในโ...
  • โครงการวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา...
   โครงการวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา...
  • อบรมโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอา...
   อบรมโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอา...
  • พิธ๊ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน &q...
   พิธ๊ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน &q...
  • ตรวจรับเอกสารการเลือกตั้งพร้อมอุปกรณ์...
   ตรวจรับเอกสารการเลือกตั้งพร้อมอุปกรณ์...
  • ตรวจความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้ง...
   ตรวจความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้ง...
  • ต้อนรับและสรุปผลการปฏิบัติงานการเตรีย...
   ต้อนรับและสรุปผลการปฏิบัติงานการเตรีย...
  • การส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้ง พร้อมด้ว...
   การส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้ง พร้อมด้ว...
  • ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า...
   ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า...
  นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
  นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
  ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
  โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดด้านทิศตะวันตก หมู่ ๑)
  ลงข่าว : 08/01/2564 โดย : กองช่าง 12
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านครูใหม่ ถึง วัดป่าบึงถุงเทียว บ้านโคกสูง หมู่ 17)
  ลงข่าว : 04/01/2564 โดย : กองช่าง 9
  โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านห้วยไผ่ ถึง คลองชลประทาน หมู่ ๑)
  ลงข่าว : 23/12/2563 โดย : กองช่าง 10
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มโรงเรียนปากทาง ถึง ห้องแถว (ช่างต้า) หมู่ ๑๗)
  ลงข่าว : 30/12/2563 โดย : กองช่าง 5
  โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)
  ลงข่าว : 01/12/2563 โดย : กองช่าง 15
  ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ชุมชนกุดน้ำในส้อย หมู่ 10 สายรอบหนองบุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ลงข่าว : 15/12/2563 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 23
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนหนองโน หมู่ 11 สายบ้านหนองโน-โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ (ฝั่งด้านทิศเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
  ลงข่าว : 15/12/2563 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักพร้อมฝา ค.ส.ล. ชุมชนโคกสูง หมู่ 9 สายข้างวัดโดนสระบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ลงข่าว : 15/12/2563 โดย : สำนักปลัดเทศบาล 23
  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบหมู่บ้าน ถึง สายบ้านครูวรรธนา สาริพันธ์ ถึงบ้านนางราตรี โสใหญ่ หมู่ 17)
  ลงข่าว : 05/11/2563 โดย : กองช่าง 18
  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกบ้านผู้ใหญ่แนน ถึง คลองชลประทาน หมู่ 10)
  ลงข่าว : 04/11/2563 โดย : กองช่าง 17
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 (25/12/2563) 6
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (09/09/2563) 44
  ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 (09/09/2563) 43
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (14/08/2563) 55
  ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 (14/08/2563) 47
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 (29/05/2563) 68
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง เรื่องรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) (28/05/2563) 77
  ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 (27/12/2562) 95
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 (27/12/2562) 104
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 3 (27/12/2562) 116
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  03/05/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ค่าแบบพิมพ์เเละค่าขนส่ง (โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/04/2021 : จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/04/2021 : ซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/04/2021 : จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องปรับอากาศกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/04/2021 : จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมระบบปรับอากาศส่วนควบรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน กอ 1103 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/04/2021 : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันะ์รับสมัครนักเรียน แผ่นพับประชาสัมพันธ์และแบบฟอร์มใบสมัคร ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/04/2021 : ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/04/2021 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงบรรจุมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/04/2021 : ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/04/2021 : จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
  ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้

  แจ้งเหตุอัคคีภัย เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
  สายด่วนกู้ชีพ ทต.ลำน้ำพอง 090-3549609
  สายด่วนกู้ภัย ทต.ลำน้ำพอง 043-441907
  การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
  การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
  การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย แนวทางการช่วยเหลือประชาชน
  กระดานข่าวทั่วไป
  대한민국 최고의 토토사이트 커뮤니티 다나와토토 입니다. ( อ่าน 6 / ตอบ 0 )
      โดย : gtf   เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 : 14:15   
  프리미어토토에서는 안전한 토토사이트를 안내해 드립니다. ( อ่าน 7 / ตอบ 0 )
      โดย : zdsfe   เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 : 14:15   
  토토사이트를 검증후 추천해 드리는 토토카페 입니다. ( อ่าน 7 / ตอบ 0 )
      โดย : dd   เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 : 14:14   
  토토청에서는 다양하고 안전한 토토사이트를 추천해 드립니다. ( อ่าน 5 / ตอบ 0 )
      โดย : gtf   เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 : 14:13   
  토토엠파이어가 검증한 먹튀보증 토토사이트를 소개합니다. ( อ่าน 4 / ตอบ 0 )
      โดย : dd   เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 : 14:13   
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
  การบริหารจัดการขยะต้นทาง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
  วัดป่าบึงถุงเทียว อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น
  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสื้อเต้น ตำบลนำ้พอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
  บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
  << เมษายน 2564 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  

  ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
  • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
  • กรมจัดหางาน
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • คลังข่าวมหาดไทย
  • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
  • กรมสรรพากร
  • กระทรวงการคลัง
  • กรมบัญชีกลาง
  • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ศาลปกครอง
  • สำนักงบประมาณ
  • เครือข่ายจิตอาสา
  • โยธาไทย
  • ธ.ออมสิน
  • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
  • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • กระทรวงมหาดไทย
  • สำนักงบประมาณ
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
  • สถ.จ.ขอนแก่น
  • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • กรมประชาสัมพันธ์
  • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • กรมทางหลวง
  • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • ธ.ธกส
  • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม